Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Miljöpolicy

"2001 antog kommunfullmäktige kommunens nuvarande miljöpolicy. Den finns också med som en del i  översiktsplanen från 2006. Läs gärna mer.

Fem punkter för Kristinehamns kommun

1. Hushålla med naturresurserna!
Användningen av energi, råvaror och andra resurser ska minska. Utnyttjandet ska bli mer effektivt och materialflöden ska slutas enligt kretsloppsprincipen. Särskild vikt ska läggas vid att användningen av förnybara resurser ökar.

2. Ta hänsyn till människor och natur!
Mänsklig livskvalitet och biologisk livsmiljö ska tas tillvara och främjas. Biologisk mångfald är förutsättningen för naturens anpassning till nya förhållanden och ytterst vår möjlighet att överleva. Skadlig inverkan från utsläpp, mark och vatten, liksom andra miljöstörningar ska begränsas.

3. Planera och investera för en bättre miljö!
Varje verksamhet ska sträva efter att utvecklas på ett miljömässigt hållbart sätt. Hur vi planerar och bygger påverkar under lång tid boendeförhållanden, sociala villkor, transport- och energibehov, avfallshantering, vatten- och avloppssystem. Historiska, kulturella och estetiska värden som bidrar till en god livsmiljö ska värnas. Miljöåtgärder ska ses i ett helhetsperspektiv och som långsiktiga investeringar. Vi ska prioritera åtgärder som leder till varaktig förbättring som angriper orsaker snarare än symtom.

4. Köp miljöanpassade varor och tjänster!
All upphandling ska stimulera leverantörer och entreprenörer att ta fram miljöanpassade produkter och tjänster.  Alla led – råvaror, produktion, transporter, användning och avfall – ska tas med i beräkningen. Möjligheter att gynna lokal produktion och ekologiskt producerade livsmedel ska tas tillvara för att nå en mer långsiktigt hållbar utveckling. Kommunen ska utnyttja sin ställning som stor kund, gärna i samverkan med grannkommuner, för att driva på utvecklingen.

5. Samverka med medborgare, företag och organisationer!
Genom att utveckla arbetet med och mellan olika företag, entreprenörer, föreningar och i ideella organisationer kan vi skapa uppslutning kring ett gemensamt, samordnat miljöarbete. Vi ska utveckla dialogen med medborgarna. Därigenom kan vi bidra till ökad livskvalitet genom att både förbättra miljön och säkra demokratin.