Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Marieberg

marieberg

Planen vann laga kraft 2015-11-27

Syftet med planen är att säkerställa ett bevarande och vidareutveckling av den historiska park- och bebyggelsemiljön på fd Mariebergs sjukhusområde. Planområdet är beläget mellan järnvägen och Varnumsviken, ca tre kilometer nordväst om Kristinehamns centrum och är ca 50 hektar stort.

Avvecklingen av vårdverksamheten inom området möjliggör en utveckling av nya bostäder och verksamheter i både ny och befintlig bebyggelse. Planen ger förutsättningar för att denna utveckling sker i samklang med områdets arkitektur- och miljömässiga särdrag.

Vidare syftar planen till att säkra allmänhetens tillgång till Mariebergs park- och naturområden samt till Vänerstranden, vilka är förknippade med stora rekreationsvärden. 

Antagandehandlingar:

Meddelande inför antagande

Utställningsutlåtande efter utställning 2

Plan- och genomförandebeskrivning

Plankarta - norra delen

Plankarta - södra delen

Illustrationskarta

Skötselplan

 

Handlingar från tidigare skeden i planprocessen

Utställningshandlingar - utställning 2:

Kungörelse

Utställningsutlåtande

PM - Större förändringar av detaljplanen sedan utställning 1

Plan- och genomförandebeskrivning

Plankarta - norra delen

Plankarta - södra delen

Illustrationskarta

Karta - Föreslagna förändringar av fastighetsgränser

Behovsbedömning med utredningar

Skötselplan