Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Mätning av partiklar 2014

Mätning av partiklar (PM10) gjordes på Västerlånggatan 33 med dygnsfilter som skickades in på analys veckovis. Mätplatsen valdes ut efter luftkvalitetsförordningens kriterier. Mätning av tätortsluft i gaturum ska göras på en plats där många går förbi och där det är sannolikt att befolkningen exponeras för de högsta koncentrationerna. Västerlånggatan med höga hus på båda sidorna är en sådan miljö. Årsmedeldygnstrafiken vid mätstationen var 6034 (årsmedeldygnstrafik = ett genomsnittligt värde på det antal fordon som kan förväntas på en vägsträcka under ett dygn).

Miljökvalitetsnormer för partiklar
Luftföroreningshalter i utomhusluft är reglerade i Luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normerna för partiklar är gränsvärdesnormer som är bindande enligt lagstiftning.

Miljökvalitetsnormerna för partiklar är:

  • 50 mikrogram per kubikmeter luft som dygnsmedelvärde, får överskridas maximalt 35 gånger per år.

  • 40 mikrogram per kubikmeter luft som årsmedelvärde.

Utvärdering av partikelmätning 2014
Miljökvalitetsnormen för timmedelvärde får överskridas 35 gånger, värdet överskreds elva gånger. Årsmedelvärdet blev 16 mikrogram per kubikmeter. Normen för årsmedelvärde överskreds alltså inte under 2014 års mätning.

Detta innebär sammantaget att miljökvalitetsnormen för partiklar inte har överträtts under 2014 vilket är positivt.

I diagrammet kan du se hur partikelhalten varierade under hela året 2014. Det syns tydligt att förhöjda partikelhalter förekommer på våren när snön har försvunnit och dubbdäcken sliter upp asfaltpartiklar. Grus och sand virvlar också upp innan man sopar rent gatorna efter vintern.   

Den röda linjen i diagrammet är miljökvalitetsnormen (MKN) som inte får överskridas mer än 35 gånger per år.