Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Mätning av kvävedioxid 2013

Mätning sjordes på Västerlånggatan 33 med direktvisande instrument. Mätplatsen valdes ut efter luftkvalitetsförordningens kriterier. Mätning av tätortsluft i gaturum ska göras på en plats där många går förbi och där det är sannolikt att befolkningen exponeras för de högsta koncentrationerna. Västerlånggatan med höga hus på båda sidorna är en sådan miljö. Årsmedeldygnstrafiken vid mätstationen var 4200 i början av året men ändrades under sommaren när Kungsgatan stängdes av i ena riktningen. Det medförde en ökning av trafikmängden på Västerlånggatan och årsmedeldygnstrafiken beräknades till strax över 6000 (årsmedeldygnstrafik = ett genomsnittligt värde på det antal fordon som kan förväntas på en vägsträcka under ett dygn).

Miljökvalitetsnormer
Luftföroreningshalter i utomhusluft är reglerade i Luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normerna är gränsvärdesnormer som är bindande enligt lagstiftning.

Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid är:

  • 90 mikrogram per kubikmeter luft som timmedelvärde, får överskridas 175 timmar per år.

  • 60 mikrogram per kubikmeter luft som dygnsmedelvärde, får överskridas sju dygn per år.

  • 40 mikrogram per kubikmeter luft som årsmedelvärde.

Utvärdering av kvävedioxidmätning 2013
Miljökvalitetsnormen för timmedelvärde får överskridas 175 timmar per år, värdet överskreds tio gånger. Årsmedelvärdet blev 13 mikrogram per kubikmeter. Normen för dygns- och årsmedelvärde överskreds inte under 2013 års mätning.

Detta innebär sammantaget att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid inte har överträtts under 2013 vilket är positivt.

helårsdiagrammet kan du se hur kvävedioxidhalten varierade under hela året 2013. Det syns tydligt att kvävedioxidutsläppet är högre under vinterhalvåret och är kopplat till exempelvis kallstarter, vedeldning och ev tomgångskörning.

Den blåa linjen är kvävedioxidhaltens timmedelvärde som ska jämföras med det blåa strecket vid 90 mikrogram. Det är miljökvalitetsnormen som får överskridas 175 timmar per år. Under mätningen 2013 överskreds värdet tio gånger.

De röda prickarna är dygnsmedelvärden, dessa ska jämföras med det röda strecket som är miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärden. Denna norm får överskridas sju dygn per år, under mätningen 2013 överskreds inte normen någon gång.

Veckovisa resultat
För att se hur kvävedioxidhalten varierade mer detaljerat under 2013, finns ett diagram för varje vecka. Veckodiagrammen visar timmedelvärden och den blåa linjen är miljökvalitetsnormen (MKN) som får överskridas 175 timmar per år. De röda prickarna är dygnsmedelvärden och den röda linjen är miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärde som får överskridas sju dygn per år.

Klicka på veckorna nedan om du vill se resultaten:

Vecka 2 Vecka 3 Vecka 4 Vecka 5 Vecka 6
Vecka 7 Vecka 8 Vecka 9 Vecka 10 Vecka 11
Vecka 12 Vecka 13 Vecka 14 Vecka 15 Vecka 16
Vecka 17 Vecka 18 Vecka 19 Vecka 20 Vecka 21
Vecka 22 Vecka 23 Vecka 24 Vecka 25 Vecka 26
Vecka 27 Vecka 28 Vecka 29 Vecka 30 Vecka 31
Vecka 32 Vecka 33 Vecka 34 Vecka 35 Vecka 36
Tekniskt fel Tekniskt fel Vecka 39 Vecka 40 Vecka 41
Vecka 42 Vecka 43 Vecka 44 Vecka 45 Vecka 46
Vecka 47 Vecka 48 Vecka 49 Vecka 50 Vecka 51
Vecka 52