Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Mätning av bensen 2014

Mätning av bensen gjordes på Västerlånggatan 33 med passiv mätare som gav veckomedelvärden (under 20 veckor utspridda på hela året).

Mätplatsen valdes ut efter luftkvalitetsförordningens kriterier. Mätning av tätortsluft i gaturum ska göras på en plats där många går förbi och där det är sannolikt att befolkningen exponeras för de högsta koncentrationerna. Västerlånggatan med höga hus på båda sidorna är en sådan miljö. Årsmedeldygnstrafiken vid mätstationen var 6034 (årsmedeldygnstrafik = ett genomsnittligt värde på det antal fordon som kan förväntas på en vägsträcka under ett dygn).

Miljökvalitetsnorm för bensen
Luftföroreningshalter i utomhusluft är reglerade i Luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normen för bensen är en gränsvärdesnorm som är bindande enligt lagstiftning.

Miljökvalitetsnormen för bensen är:

• 5 mikrogram per kubikmeter luft som årsmedelvärde.

Utvärdering av bensenmätning 2014
Årsmedelvärdet för bensen var 0,8 mikrogram per kubikmeter. Miljökvalitetsnormen överskrids alltså inte, vilket är ett glädjande resultat.

I diagrammet kan du se hur bensenhalten varierade under hela året 2014. Den röda linjen är miljökvalitetsnormen för årsmedelvärde.