Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Luftkvalitet

Miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” säger att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Luftföroreningar är ämnen i luften som kan påverka människors hälsa eller miljön negativt. De kommer av utsläpp från vägtrafiken, uppvärmning av lokaler, småskalig vedeldning, utsläpp från industrin. Luftföroreningar transporteras även in i Sverige från omgivande länder.

Genom att gå eller cykla, samåka eller resa kollektivt istället för att ta bilen och att inte låta bilen stå på tomgång, bidrar du till bättre utomhusluft.

Luften i Kristinehamn

I Kristinehamns tätort är trafiken den främsta källan till luftföroreningar. Det visar mätningar gjorda av miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Föroreningarna som mäts är kvävedioxid, partiklar och bensen.

Kvävedioxid

Kvävedioxid bildas vid förbränning. Stora källor är biltrafik, sjöfart och arbetsmaskiner. Kvävedioxid påverkar lungfunktionen och ökar risken för luftvägsinfektioner. Astmatiker är särskilt känsliga.

Partiklar

Den största källan till partiklar (PM10) bedöms vara vägslitage till följd av användning av dubbdäck. Partiklar (PM10) genereras även till följd av utsläpp av till exempel sulfater, nitrater, organiska ämnen och sot som sker genom vägtrafiken samt förbränningen av biobränslen och oljeprodukter.

Exponering för partiklar kan ge upphov till sjukdomar i luftvägarna, lungfunktionsnedsättning, försämring av astma och andra lungsjukdomar.

Bensen

Bensen är ett flyktigt ämne som är cancerframkallande. De huvudsakliga källorna till bensen är emissioner från motorfordon, avdunstningsförluster under transport, distribution och lagring av petroleumprodukter samt emissioner i samband med eldning av ved, särskilt i icke miljögodkänd utrustning.

Genomförda mätningar

Kristinehamns kommun ingick i ett samverkansområde för luftmätningar i Värmland mellan 2012 och 2014. Under 2013 mätte vi kvävedioxidhalten i tätortsmiljö, under 2014 mättes halten av partiklar (PM10) och bensen. Sammantaget kan man säga att inga miljökvalitetsnormer överskrids för de mätta föroreningarna. För detaljerade resultat av dessa mätningar, se länkarna i vänstermenyn.

Hösten 2015 skrevs ett nytt samverkansavtal mellan värmlandskommunerna, detta avtal gäller 2016-2020. Under 2016 mättes återigen partikelhalten i Kristinehamns tätort. Det var en indikativ mätning som kommer att resultera i månadsmedelvärden för hela 2016. Resultat kommer inom kort.