Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Kvarnbyn 1:13 m.fl. (Kralltorpsvägen)

Planens läge

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 25 september 2014.

Planområdet är beläget norr om hembygdsgården och innehåller fastigheterna Kvarnbyn 1:13, del av Kvarnbyn 1:1, del av Kvarnbyn 1:18 samt del av Sunneberg 1:36. Syftet med planläggningen är att ge angivna fastigheter byggrätter för befintliga byggnader längs Kralltorpsvägen, samt att ge dessa stöd i plan med lämplig användning för att möjliggöra försäljning.

Miljön runt Kralltorpsvägen har en speciell karaktär där byggnaderna är viktiga för att behålla denna prägel. Planen syftar även till att se över möjligheten att göra ett tillägg med ytterligare några byggrätter och möjliggöra för fler byggnader av liknande karaktär att lokaliseras till området.

Detaljplanen var på samråd mellan den 24 september - 25 oktober 2013 och granskning mellan den 15 april-16 maj 2014. 

Antagandehandlingar:

Meddelande

Granskningsutlåtande

Planbeskrivning

Plankarta

 

Äldre planhandlingar, från granskningen, hittar du här:

Kungörelse

Planbeskrivning

Plankarta

Naturinventering

Samrådsredogörelse

Äldre planhandlingar, från samrådet, hittar du här:

Kungörelse 

Planbeskrivning 

Plankarta 

Behovsbedömning