Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Katamaranen

Detaljplan för Kv. Katamaranen antogs av kommunstyrelsen den 11 mars 2014 och vann laga kraft den 8 april 2014.

Planområdet omfattar fastigheterna Presterud 1:1 samt Katamaranen 1-24, beläget strax intill Vålösundet. Planen syftar till att skapa mer ändamålsenliga fastigheter och byggrätter inom det redan planlagda exploateringsområdet kv. Katamaranen, Sörkastet. Planförslaget innefattar även ett upphävande av strandskyddet inom delar av planområdet.

I översiktsplan 2004, antagen 2006-06-20 § 76, är området markerat för utredning där bostadsbebyggelse skall prövas. Detaljplaneförslaget är således förenlig med gällande översiktsplan. Detaljlanen var på samråd fr.o.m. 19 dec 2013 t.o.m. 30 jan 2014 och har upprättats med enkelt planförfarande.

Samtliga antagandehandlingar finns tillgängliga här:

Plankarta

Planbeskrivning

Utlåtande

Behovsbedömning