Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Hus utan källare

Har du hus utan källare kan förmodligen dagvattnet från taket och dräneringsvattnet från grunden ledas till det kommunala dagvattennätet med självfall. Annars kan du behöva en pumpanläggning.

Har du en dagvattenbrunn eller dräneringsbrunn som leder dagvattnet till reningsverket (spillvattenledningar, avloppsledningar) måste du leda om dagvattnet till kommunens dagvattenledningar.

Har du hus utan källare och stuprör som leder ner i marken, kan du ha två olika brunnar i trädgården. Den ena brunnen är en dagvattenbrunn dit regnvatten från taket ska ledas. Den andra brunnen är en dräneringsbrunn dit dräneringsvatten från husets grund ska ledas. Brunnarna kan vara anslutna till den ledning som går till reningsverket (spillvattenledning, avloppsledning) eller till det kommunala dagvattennätet.

Om inte huset har fått ny dränering under de senaste 15 åren, är det troligt att både dagvatten från taket och dräneringsvatten leds till reningsverket och så får det inte vara längre. Du måste leda om vattnet till det kommunala dagvattennätet.

Dagvatten från taket kan ledas till en dagvattenbrunn och sedan vidare till det kommunala dagvattennätet med självfall. Dräneringsvattnet kan förmodligen också ledas till det kommunala dagvattennätet med självfall.

Om detta av någon anledning inte går så kan du behöva använda en pumpanläggning.
Läs mer om pumpanläggning här.