Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Hus med källare

Har du hus med källare och det inte går att leda dräneringsvattnet till det kommunala dagvattennätet med självfall kan du behöva en pumpanläggning.

Har du en dagvattenbrunn eller dräneringsbrunn som leder dagvattnet till reningsverket (spillvattenledningar, avloppsledningar) måste du leda om dagvattnet till kommunens dagvattenledningar. Observera att detta inte gäller spygatter (golvbrunnar) vid t.ex. garagenedfarter/källare. Efterom dämningsnivån ligger i gatunivå finns risk att källare översvämmas via spygatt/golvbrunn om dagvattenledningen i gatan är full. Läs mer om risker vid översvämning inne på fastighet här.

Har du ett hus med källare och stuprör som leder ner i marken, kan du ha två olika brunnar i trädgården. Den ena brunnen är en dagvattenbrunn, dit regnvatten från taket ska ledas. Den andra brunnen är en dräneringsbrunn, dit dräneringsvatten från husets källargrund ska ledas. Brunnarna kan vara anslutna till den ledning som går till reningsverket (spillvattenledning, avloppsledning) eller till det kommunala dagvattennätet.

Om inte huset har fått ny dränering under de senaste 15 åren, är det troligt att både dagvatten från taket och dräneringsvatten leds till reningsverket. Så får det inte vara längre. Du måste leda om vattnet till det kommunala dagvattennätet.

Om det inte går att leda dräneringsvattnet till det kommunala dagvattennätet med självfall kan du behöva en pumpanläggning. Läs mer om pumpanläggningen här.