Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Hämtningsintervall var fjärde vecka

Alternativet för dig med liten mängd hushållsavfall

Medgivande om att det sorterade brännbara avfallet hämtas var fjärde vecka kan ges under förutsättning att matavfallet lämnas till centralt  omhändertagande eller att du som fastighetsägare/nyttjanderättshavare har tillstånd för hemkompostering utfärdat av miljö- och byggnadsnämnden.

Information om komposteringsansökan hittar du här. Det är samma blankett för ansökan som förlängt hämtningsintervall och kompostering. Blanketter hittar du via länken här till höger.

Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare kan efter ansökan hos miljö- och byggnadsnämnden få tillstånd till så kallad minimihämtning enligt tekniska nämndens renhållningsanvisningar (TNRA) om alla förutsättningar uppfylls.

Förlängt hämtningsintervall medges inte för nyttjanderättshavare i områden med gemensam avfallsbehållare.

Medgivande om förlängt hämtningsintervall kan komma att återkallas om

  • avgift uteblir

  • kärlets fyllnadsgrad och maxvikt överskrids

  • abonnenten inte utför korrekt sortering

  • om olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår. 

Frågor om ansökan, priser eller kärl

Om du har frågor kring ansökan är du välkommen att kontakta någon av kommunens miljöinspektörer via uppgifterna här till höger. Frågor som rör priser, kärl eller hämtningstider, vänligen kontakta Renhållningen.