Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Högtrycket 2 (Stensta Center)

 
Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 25 september 2014.

Planarbetet syftar till att se över möjligheterna att skapa en mer flexibel användning i området. Gällande plan idag anger endast kontorsändamål. Att kunna medge en mer varierad användning för t.ex. kontor, handel, hotell och bostäder i området ska nu ses över.  

Detaljplanen var på samråd mellan den 20 november - 19 december 2013 och på granskning mellan den 26 mars - 14 april 2014. 

Antagandehandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

 

Äldre granskningshandlingar:

Kungörelse

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Behovsbedömning

Bullerutredning

Riskutredning

Dagvattenutredning