Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Grävningstillstånd

För att få gräva i Kristinehamns kommuns mark krävs att du har en godkänd ingreppsanmälan. 

Ansökningsformulär får du via denna länk

TA-planer:
1. Max 50 km
2. Intermittent arbete
3. GCM-väg
4. Trottoar

Efter ett godkännande av öppningsanmälan beställer du lednings- och kabelanvisningar från de övriga ledningsägarna som har ledningar eller kablar i den yta som är avsedd för schakt.
ledningskollen.se kan du själv gå in och läsa hur du går tillväga.

Vid arbetet ska anvisningar för schaktningsarbeten i gata/park följas. När arbetet slutförts ska rapporten i grävansökan fyllas i.

Kostnaden för återställning av markyta debiteras sökande.

Här kan du ladda ner information om kostnad för grävning i gatu- och parkmark samt återställning

Tänk på att det finns speciella regler för hur arbetet ska utföras och hur marken ska återställas efter avslutat arbete!

Villkor för grävning i allmän platsmark i Kristinehamns kommun

Krav för schakt och grävning vid träd och planteringsyta

Trafikanordningsplan - stänga av gata
Om en kommunal gata/väg behöver stängas av helt eller delvis för trafik, till exempel i samband med vägarbete, trädfällning, tak- eller fasadarbeten, uppställning av container eller vid tillfälliga arrangemang ska en trafikanordningsplan (TA-plan) tas fram av den som planerar att genomföra arbetet. Den ska godkännas av Kristinehamns kommun innan arbetet påbörjats.

För företag eller organisationer som utför flera grävningar i kommunal gatumark, räcker det med en generell trafikanordningsplan för alla likartade arbeten.
Huvudgator, infarter samt busslinjer (se karta) kräver komplettering av generell TA-plan med gatunamn, tid för arbete, ansvarig arbetsledare och telefonnummer.
Kräver arbetet en avstängd gata eller parkering, trafikdirigering eller liknande krävs en trafikanordningsplan för varje arbete.

Trafikanordningsplanen visar:
-
hur avstängning av trafik ska märkas ut och hållas i skick.
- hur personal som jobbar inom vägarbetet och de trafikanter som passerar området garanteras säkerhet (särskilt viktigt är säkerheten för barn, synskadade, rörelsehindrade, fotgängare och cyklister)
- hur framkomligheten ser ut under den tid vägen är avstängd.

TA-planen ska följa de generella råd och riktlinjer som finns i
Handboken "Arbete på väg - lokalt regelverk för allt arbete på kommunala gator och torg"