Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Grönstrukturplan

Kommunen har sedan 2007 haft ett planuppdrag att ta fram en grönstrukturplan. Ett arbete påbörjades bland annat genom ett examensarbete, där kommunens gröna ytor inventerades, kartlades och arbetet med att klassificera olika områden påbörjades men arbetet kom av olika anledningar att läggas på is.

I samband med uppdraget från kommunstyrelsen att revidera översiktsplanen ingick även i beslutet att ta fram underlag för grönstrukturen.

En bred tjänstemannagrupp bestående av olika kompetenser inom de gröna frågorna har tematiskt gått igenom vad kommunen har för viktiga kärnfrågor inom den gröna sektorn. Det som arbetsgruppen nu tittar närmare på är vilka visioner och mål kommunen bör ha för grönstrukturen och vilka ställningstaganden på strategisk nivå som bör gälla för följande aspekter:

  • Gröna rekreationsområden och stråk

  • Odling, betesmarker och landskapets kulturmiljövärden

  • Stads- och landskapsbilder och gestaltning av det offentliga rummet

  • Barns och ungas utemiljöer

  • Park- och naturskötsel