Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Gator & allmän mark

Allmän platsmark eller offentlig plats är platser utomhus som kommunen ansvarar för och som är tillgängliga för alla. Det handlar om gator, gång- och cykelbanor, torg, trottoarer, parkmark, naturmark och så vidare.

Kommunen ansvarar bland annat för lagning av asfalt, städning, snöröjning, gång- och cykelvägar, gatubelysning, flyttning av fordon och parkeringsövervakning på allmän platsmark. I ett ständigt pågående arbete försöker vi se till att Kristinehamn förblir en vacker och trivsam stad med en skön och säker miljö, där det finns tillfällen till rekreation och lek.

Användande av allmän platsmark

Att utnyttja offentlig plats till annat än vad platsen är avsedd för kräver alltid polisens tillstånd. Även om du tillfälligt behöver utnyttja allmän platsmark måste tillstånd sökas hos polisen. Polisen avgör sedan i samråd med tekniska förvaltningen om tillstånd kan ges.

Tillstånd behövs till exempel för:
Trottoarpratare
Affischering (även cirkus- och valaffischering)
Byggupplag, byggnadsställning, byggskyltar
Containrar, arbetsmaskiner
Reklam
Marknader och övriga evenemang
Uteservering
Cirkus

Behöver du tillstånd för att gräva/schakta i kommunens mark finns regler och villkor här.

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut avgift. Klicka här för information om vilka avgifter som gäller.

Kommunen har utformat lokala ordningsföreskrifter om vad som gäller på allmän platsmark.

Läs mer om kommunens riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats via denna länk

Foto: Daniel Östby