Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Gästhamnsområdet

Planeringsavdelningen vid Kristinehamns kommun har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Gästhamnsområdet. Planförslaget var på utställning under perioden 19 oktober till 23 november 2016. Nästa steg är antagande vilket väntas ske under sista kvartalet 2017.

Planområdet är beläget vid Varnans utlopp i Varnumsviken, omkring en kilometer väster om stadens centrum. Planområdet omfattar hela fastigheterna Delfinen 1, Hunden 1, Katten 1, Katten 2, Broängen 1:17, Broängen 1:28, Broängen 1:35 och delar av Broängen 1:2. Huvudsakligt syfte med detaljplanen är att legalisera befintlig användning av gästhamnen, utöka möjligheterna för nyttjandet av omkringliggande fastigheter och att öka tillgängligheten i området.

Planen upprättas med normalt förfarande enligt ÄPBL 1987:10.

I gällande översiktsplan för Kristinehamn, Översiktsplan 2004, anges planområdets framtida användning handel, industri, kommunikation och grönområde. Planförslagets föreslagna användning är något mer flexibelt och tillåter bland annat även lager, kontor, centrum och gästhamn. Föreliggande detaljplan bedöms delvis att vara förenlig med kommunens översiktsplan. På de sätt som den skiljer sig från översiktsplanen stämmer den dock överens med kommunens målsättning och planering för att koppla samman gästhamnsområdet med Svinvallen och att förlänga människors rörelsemönster öster ut.

 Upplysningar:

Upplysningar om planförslaget lämnas av:
 - Planarkitekt Petra Okanovic, 0550-881 90,
 - Planeringschef Kalle Alexandersson, 0550-880 02

Synpunkter:

Har ni synpunkter på planförslaget ska dessa skickas skriftligen till:

Kommunledningsförvaltningen
1. Planeringsavdelningen
681 84 Kristinehamn

Märk kuvertet Detaljplan Gästhamnen, eller per e-post till:

kommunen@kristinehamn.se

Synpunkter skall vara kommunen skriftligen tillhanda senast 2016-11-23. Den som inte framfört synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Planhandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Planhandlingar från tidigare skeden i planprocessen

Samrådshandlingar:

Kungörelse

Plankarta

Plan- och genomförandebeskrivning

Behovsbedömning

Bilaga 1

Bilaga 2.1

Bilaga 2.2

Planprogram