Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Göken 9

Planens syfte är att möjliggöra ytterligare bostadsbebyggelse på fastigheten Göken 9. Detta åstadkoms genom att ändra användningen inom fastigheten från C (centrumändamål) med preciseringen samlingslokaler till BC (bostäder och centrumändamål).

Planförslaget vann antogs av kommunfullmäktige 2015-05-05 och vann laga kraft 2015-06-01.

Antagandehandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning