Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Pågående och planerade VA-arbeten på ledningsnätet

VA-avdelningen arbetar löpande med underhåll i det befintliga ledningsnätet. Vi byter dricksvatten-, spillvatten- och dagvattenledningar och kompletterar med dagvatten där det saknas. En villagata som är 500 meter kan ta ca 20 veckor att lägga om ledningar, före det har mycket tid lagts på planering och samordning. Innan vi startar större projekt som berör flera fastighetsägare håller vi informationsmöten. Där går vi igenom vad som ska göras på gatan, tittar på respektive fastighet om det finns några funderingar och fastighetsägarna får träffa oss som arbetar i projeketet. 

Arbeten av mer kortvarig karaktär är till exempel servisbyten, lagning av rörbrott och enklare anslutningsarbeten. Vi försöker informera i möjligaste mån, men när något av ovanstående inträffar akut så hinner vi inte alltid ut med information. Vi ber om överseende med detta.

Pågående ledningsarbeten

Vecka 19 2017:

Under vecka 19 kommer vi utföra VA-jobb på Andersforsvägen. Vi håller även på med ett stort arbete på Nyströmsvägen med förnyelse av vatten- avlopp och dagvattenledningar. Arbetet kommer pågå fram till 1 oktober.

Fortsatt utbyggnad vatten- avlopp Vålösundet

Under våren fortsätter vi arbett med vatten och avlopp ut på Strandudden och västra sidan av Jutviken. Syftet är att få en långsiktigt hållbar lösning som uppfyller EU:s krav på god ekologisk status i Varnumsviken/Vålösundet. Med en anslutning till det kommunala VA-nätet är det därför möjligt att bygga fler eller större bostadshus i området.

Vid frågor kontakta Kund- Marknad, Jeanette Olsson på telefon 0550-881 09