Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Frågor och svar

Varför en ny järnväg?
Nu börjar Sveriges första järnväg för hastigheter på över 300 km i timmen byggas mellan Stockholm och Göteborg, även kallad Ostlänken. För att vår region ska kunna fortsätta att vara attraktiv behöver vi ha lika goda kommunikationer med en stärkt koppling mot Örebroregionen och Mälardalen.

Vem fattar beslut om en järnväg?
Staten fattar beslut om en eventuell framtida järnväg i en sk. Nationell plan för infrastruktur.

Vilken möjlighet har vi som medborgare att påverka?
Kommunen kan planera och samråda med medborgarna om att reservera lämplig mark till en järnvägssträckning i arbetet med översiktsplanen, i det här fallet en fördjupad översiktsplan som endast kommer att hantera järnvägssträckningen.

När i tid kommer en järnväg att byggas?
En eventuell framtida järnvägssträckning kan bli verklighet absolut tidigast om 15 - 20 år, mer realistiskt är 25 - 40 år.

Vem betalar?
Betalningsmodellen för infrastruktursatsningar har hittills varit att staten finansierat, men det kan i framtiden vara möjligt med privata finansiärer. Exempel på sådan finansiering finns på andra håll i Europa. Kommunen finansierar inte den här typen av infrastruktur.

Varför behöver vi kunna resa snabbare till Oslo och Stockholm?
Norge är Sveriges viktigaste exportland, flera tusen svenskar arbetar där varje dag. Stockholm brukar beskrivas som Sveriges tillväxtmotor, där skapas många arbetstillfällen.

Vad händer med dagens tågtrafik?
Fler banor ger fler tåg totalt sett. Snabbare och långsammare tåg kan varvas med varandra.

Lönar det sig med tåg Oslo–Stockholm på mindre än tre timmar?
Ja, befolkningen är stor i stråket Oslo–Stockholm och därmed är antalet möjliga resenärer också stort. Den s.k. Infrastrukturkommissionen, som består av såväl forskare som politiska företrädare från olika partier, har också kommit fram till att det skulle vara lönsamt.

Det går ju redan att flyga mellan Oslo och Stockholm, varför åka tåg?
Om det går fortare än tre timmar mellan städerna så vet vi att de flesta väljer att åka tåg. Det är bra för klimatet.

Vad ger det Kristinehamnarna?
Lättare att arbetspendla till ett större omland med möjliga restider på 1 timme 20 minuter från Kristinehamn till Arlanda exempelvis. 23 minuter Kristinehamn- Örebro, 13 minuter Kristinehamn-Karlstad osv.
 
Vad ger det företagarna?
Ett ännu bättre läge, företag föredrar kommuner med goda kommunikationer.
Med kortare restider kommer företagen närmare sina kunder.
Lättare att få tag på rätt personal i samband med rekryteringar.
Fler kan besöka Kristinehamns idrotts- och kulturevenemang i vår stad och kommun och det stärker besöksnäringen.

Förslaget visar att järnvägen går förbi mitt hus eller verksamhet, vad händer?
Det finns boende, verksamheter och markägare som vi behöver diskutera med hur detta skulle påverka dem. Allmänheten kommer att bjudas in till att lämna synpunkter på förslaget innan kommunen tar ställning (beslut i kommunfullmäktige) och skapar ett reservat för framtida järnväg. Ett beslut om reservat fattas förmodligen först under 2017 i samband med den nya mellankommunala översiktsplanen. Därefter måste projektet in i Trafikverkets planeringsprocess. Den processen kan ta flera år och innan den är färdig får ingen järnväg byggas. Det finns alltså gott om tid att utreda frågan närmare.

Hur mycket kostar banan?
Det är kostsamt att bygga en ny järnväg även om det kan bedömas bli lönsamt på lång sikt. Nästa steg blir att beräkna vad en ny förbindelse mellan Oslo och Stockholm skulle kunna kosta.

Hur blir ljudmiljön?
De moderna persontågen för höga hastigheter är tystare än dagens tåg. Där järnvägen passerar nära bostäder måste bullerskyddsåtgärder vidtas.