Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Förlängt hämtningsintervall för kompostabonnemang

Minimihämtning
 

Om matavfall sorteras ut för central insamling eller för hemkompostering finns möjlighet till förlängda hämtintervall, månadshämtning eller minimihämtning, av brännbart avfall. För att kunna ansöka om minimihämtning krävs att mängden avfall som produceras på fastigheten är så liten att regelbunden hämtning eller enligt dispensregler i föreskrift är olämplig.

Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare kan efter ansökan hos miljö- och byggnadsnämnden medges hämtning 4 gånger/år. Abonnenten tilldelas 1 grönt avfallskärl på 140 liter och väljer själv när tömningen sker efter kontakt med renhållningen. I beslutet fastställs också avlämningsplats i samråd med Renhållaren.
För fritidsbebyggelse gäller samma krav. Abonnenten tilldelas 1 grönt avfallskärl på 140 liter och kan begära tömning 2 ggr/år och hämtning sker under perioden för fritidshämtning.

Minimihämtning är inte tillåtet i områden med gemensam avfallsbehållare.

Extra tömning kan beställas hos Renhållaren och faktureras då som extra hämtning.

Kriterier

Följande kriterier ska vara uppfyllda av den sökande för att minimihämtning ska kunna medges:

 • Den som ansöker om minimihämtning skall i sin ansökan redovisa hur han eller hon tänker ta hand om sitt avfall så att det blir så lite kvar att det räcker med 4 resp 2 hämtningar per år. Hanteringen skall vara godtagbar både ur miljösynpunkt och med tanke på eventuell risk för olägenheter för omgivningen.

 • Man måste kunna sortera ut så effektivt att kärlen inte blir överfyllda eller för tunga.

 • Matavfall och annat organisk, lätt nedbrytbart avfall får inte läggas i säcken. Tillstånd för kompostering eller annan likvärdig hantering av det organiska avfallet skall finnas.

 • Det återvinningsbara, som förpackningar och tidningar, måste sorteras ut och läggas i avsedda behållare vid återvinningsstationer eller återvinningscentralen.

 • Farligt avfall ska lämnas in på kommunens miljöstationer eller återvinningscentralen.

 • Rester av mediciner och andra apoteksvaror skall lämnas till apoteken.

 • Plast och andra produkter som riskerar att ge upphov till ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt skadliga utsläpp får inte förbrännas.

 • Transport i egen regi av hushållsavfall får inte förekomma till t.ex. Strandmossens avfallsanläggning, annans container eller sopbehållare.

 • Transport i egen regi till annan kommun av hushållsavfall får inte förekomma.

 • Transport av hushållsavfall får inte ske från fritidshus till annan sopbehållare t.ex. på hemadressen. Varje fastighet ska sörja för den egna sopförvaringen i avvaktan på kommunens hämtning.
   

Mer informations lämnas av Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen och Renhållningsavdelningen se kontaktrutan.