Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Enskilt avlopp

När krävs en avloppsanläggning?

Den som vill anlägga ett WC-avlopp eller ansluta en vattentoalett till en befintlig anläggning måste ha tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden innan anläggningen byggs. Ändring av en befintlig anläggning måste anmälas innan ändringen genomförs.

Att anlägga en avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten är anmälningspliktigt. Anmälan ska precis som ansökan göras innan anläggningen byggs. Anmälan görs på samma blankett som ansökan. Miljö- och byggnadsnämnden svarar på anmälan med ett beslut om hur anläggningen ska byggas.

I många fall krävs en provgrop på platsen innan tillstånd ges. Miljö- och byggnadsnämnden kommer att ge grannarna möjlighet att yttra sig över det planerade avloppet i samband med handläggningen av ansökan.

Miljöinspektörerna som handlägger avloppsansökningar arbetar i varsitt distrikt.

För att komma i kontakt med rätt inspektör kan du titta på vår distriktsindelningskarta.

Kontaktuppgifter finns även här till höger.

Avgift för prövning

För prövning av tillstånd och handläggning av anmälan tar miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ut en avgift enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Här hittar du mer information om avloppstaxan.

Vad är en godkänd avloppsanläggning? 

En avloppsanläggning måste ha både slamavskiljning och efterföljande rening. Efterföljande rening kan till exempel vara en infiltration, markbädd eller ett minireningsverk. Det är inte tillåtet att endast ha slamavskiljare och sedan släppa ut avloppsvatten i öppet dike, åkerdränering, stenkistor eller liknande. Orent avloppsvatten bidrar till förorenat grundvattenoch övergödning av sjöar och vattendrag.

Här kan du titta på en film från Avloppsguiden på hur en trekammarbrun och markbädd ska se ut.

Den här checklistan kan du använda när du kontrollerar din egen avloppsanläggning, det vill säga statusen på anläggningen, om den fungerar eller inte. 

Kommunen är också indelad i olika skyddsområden som har olika krav på rening av avloppsvatten. kontakta milj- och hälsoskyddsavdelningen om du till exempel vill veta om om ditt avlopp ligger inom hög skyddsnivå för fosfor eller bakterier.

En avloppsanläggning kräver regelbunden slamtömning för att fungera optimalt. Risken är annars att avloppsanläggningen förstörs. Klicka här för mer information.

Mer information om avloppsvatten

Avloppsvattnet innehåller bakterier och näringsämnena kväve och fosfor. Utsläpp av orenat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar, orsaka övergödning samt påverka badvattenkvaliteten. Det är därför viktigt att avloppsanläggningen utförs på rätt sätt.

Det finns olika lösningar för att rena avloppsvattnet. Vad du väljer beror på om WC ska anslutas eller om enbart bad-disk-tvättvatten ska renas. Mer information om olika lösningar hittar du på Avloppsguiden via länken här till höger.

Miljösanktionsavgift för utebliven ansökan eller anmälan

Den som bygger avloppsanläggning utan att först ansöka om tillstånd eller anmäla kan få betala miljösanktionsavgift. Förutom miljösanktionsavgiften, som går till staten, får man betala för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens handläggning av avloppsanläggningen. Om den färdigställda anläggningen bedöms kunna leda till allvarlig miljöskada eller hälsorisk kan miljö- och byggnadsnämnden besluta om förbud mot att använda den.