Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Enkelt avhjälpta hinder

För att öka tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga i offentliga lokaler, till exempel restauranger, affärslokaler, teatrar, biografer, samlingslokaler och andra lokaler, har Boverket tagit fram föreskrifter för att åtgärda så kallade "enkelt avhjälpa hinder". Föreskrifterna trädde i kraft den 1 december 2003.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att brister i tillgängligheten åtgärdas. Föreskriften hittar du via länken här till höger.

Vad innebär detta för dig som är fastighetsägare?

Föreskrifterna innebär i princip att alla enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas direkt. Exempel på enkelt avhjälpta hinder kan vara nivåskillnader, tunga dörrar, bristande kontrastmarkering och bländande belysning. Om hindren i det enskilda fallet bedöms vara enkla att avhjälpa och om de ekonomiska konsekvenserna inte blir orimligt betungande, ska lämpliga åtgärder vidtas.

Vad innebär detta för dig som är näringsidkare?

För den enskilde näringsidkaren innebär det en ökad tillgänglighet att fler människor får tillgång till lokalen, kundunderlaget breddas och intäkterna ökar.

Vilken roll har miljö- och byggnadsnämnden?

Nämnden ska övervaka att föreskrifterna följs. Byggnadsnämnden kan förelägga den försumlige att vidta åtgärder. Kraven ställs på fastighetsägaren.

Berörda fastighetsägare kontaktas av stadsbyggnadskontoret. Fastighetsägaren har möjlighet att ange om det finns skäl för att inte undanröja ett enkelt avhjälpt hinder omedelbart. I sådana fall bör det redovisas när ett sådant hinder skall undanröjas. Vid eventuella tvister tillämpas bestämmelserna i Plan- och bygglagen (PBL 1987:10).

Vill du ha mer information kan du kontakta någon av våra byggnadsinspektörer, se kontaktuppgifter till höger.