Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

El- och elektronikavfall

innehåller en mängd olika material som är farliga för miljön och räknas också som farligt avfall. Alla saker hemma hos dig som har sladd eller batterier kommer att tillhöra den här kategorin då de blir avfall.
Ibland kan det vara svårt att veta vad som är farligt avfall.
Här finns en sorteringsguide över de vanligaste typerna av avfall i hemmet och vart de skall lämnas och en för el- och elektronikavfall.

Elkretsens sorteringsguide producentansvarsmaterial

Återvinningssystemet – Elretur

Producentansvaret för el-avfall infördes i Sverige 2001. De producenter som sätter el- och elektroniska produkter på marknaden är skyldiga att ordna ett retursystem för produkterna när de blir ett avfall. Det retursystemet drivs av El-kretsen och heter Elretur. Elretur är ett rikstäckande system för insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter. Samarbetet innebär att det finns bemannade mottagningsstationer, oftast detsamma som återvinningscentralerna, där hushållen kostnadsfritt får lämna sitt el-avfall. Den mottagna uttjänta elektroniken hämtas och transporteras till en av El-Kretsen kontrakterad förbehandlare där förbehandling och återvinning sker på ett miljöriktigt sätt enligt gällande lagar.
 

I Kristinehamn är Strandmossen Återvinningscentral mottagningspunkt för allt elavfall från hushåll.