Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Djurhållning i tätort

Djurhållning i tätort

Enligt Kristinehamns kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön gäller tillståndsplikt för viss djurhållning inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelse. Områdeskartan hittar du här.

Detta gäller från 1 januari 2015 och innefattar följande djurslag:
- nötkreatur, häst, get, får eller svin
- pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur (höns, tuppar, ankor, gäss osv)
- giftorm

Syftet med föreskrifterna

Anledningen till kravet på tillstånd är att djurhållningen kan ge upphov till olägenhet för grannar och närboende. En olägenhet kan till exempel vara luktstörning, oväsen eller skadedjur som djuren kan dra till sig. I samband med din ansökan gör miljökontoret därför ett platsbesök och en bedömning om djurhållningen kan tillåtas eller om platsen är olämplig. Till exempel behöver du ha en bra hantering av uppkommen gödsel, ha bra rutiner för utfodring för att i möjligaste mån undvika att råttor och möss dras till platsen. Det är också viktigt att prata med grannarna i förväg. Av erfarenhet vet vi att hållande av tuppar oftast leder till att grannar störs. Därför avråder miljökontoret generellt från att skaffa tupp i tätbebyggt område.

Giftorm

Tillståndsplikt gäller även för hållande av giftorm. I Jordbruksverkets föreskrifter kan du läsa om djurskyddskrav för hållande, uppfödning och försäljning av ormar som sällskap och hobby.

Tillstånden är förenade med villkor. Kraven finns av hänsyn till den oro och rädsla som många människor känner för ormar. Ormen får inte vistas på allmän plats och den ska förvaras i ett låst och rymningssäkert terrarium. Fönster, golvbrunnar, ventilationsöppningar och liknande ska vara försedda med säkerhetsnät eller andra anordningar som hindrar ormen från att rymma. Terrariet ska vara placerat i ett särskilt rum som inte används som sovrum och ska märkas med antalet ormar och ormarnas art. Rummet ska vara låst när du som ägare inte vistas där. Det ska sitta ett varningsanslag på dörren till rummet med texten: "Varning giftorm".

Miljökontoret skickar en kopia på tillståndet till fastighetsägaren.

Ansökan

Ansökan görs till miljökontoret i god tid (minst tre veckor innan du tänker skaffa djuren). Ansökningsblankett hittar du här.

En handläggningsavgift för ansökan tas ut enligt kommunens taxa. För närvarande ligger avgiften på 3 030 kr vilket motsvarar tre timmars handläggningstid. Vid ansökan om hållande av giftorm tas en timavgift ut enligt nedlagd handläggningstid. Timtaxan är för närvarande 1 010 kr.

Klagomål

Även om du får tillstånd får djurhållningen inte orsaka olägenhet för närboende. Eventuella inkomna klagomål utreds i varje enskilt fall.