Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Detaljplan för Teknik och Innovationscenter

Bild på planområdet.

Detaljplan för kv Björktrasten (Teknik- och innovationscenter)

Planen vann laga kraft 2016-06-07

2016-02-05

Mark- och miljödomstolen har avslagit inkomna överklaganden. Om planen inte överklagas vidare kommer den att vinna laga kraft 2016-02-26.

2015-08-11

Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen för kv Björktrasten överklagades till Länsstyrelsen av ett flertal sakägare och övriga. Länsstyrelsen avslog samtliga överklaganden. Ett antal av de som fick sina överklagande avslagna har gått vidare och överklagat detaljplanen till mark- och miljödomstolen där ärendet ligger för närvarande.

Antagandehandlingar (2014-08-18)

Plan- och genomförandebeskrivning

Plankarta med bestämmelser

Granskningsutlåtande