Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Detaljplan Kronhjorten 3

Detaljplanen antogs på kommunfullmäktiges sammanträde 30 november 2017. Planförslaget fanns utställt för granskning från och med 24 februari till och med 25 mars 2016.

Planområdet omfattar fastigheten Kronhjorten 3 samt del av Sanna 1:1. Huvudsakligt syfte med detaljplanen är att möjliggöra en flexiblare användning av Kronhjorten 3.

Idag får fastigheten användas för handel och centrumändamål där centrumändamålet är specificerat till samlingslokaler. I planförslaget utökas användningen med bostäder samt garageändamål med preciseringen hobbygarage. Detta för underlätta uthyrningen av befintliga lokaler.

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Antagandehandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

Utredning

Utredningsrapport

Bilaga 1

Bilaga 2

Behovsbedömning


Planhandlingar från tidigare skeden i planprocessen:

Underrättelse

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Samrådshandlingar:

Kungörelse

Plankarta

Planbeskrivning

Behovsbedömning