Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Del av Rönneberg

Detaljplan för Vålösundet, Del av Rönneberg antogs av kommunstyrelsen den 11 mars 2014 och vann laga kraft den 2 maj 2014. 

Planområdet omfattar fastigheterna Rönneberg 1:11 och 1:12. Hela planområdet har tidigare omfattats av detaljplanearbetet för detaljplan Vålösundet del 3, som varit utsänd på samråd 23 mars t.o.m. 4 maj 2012, utställd 21 januari t.o.m. 17 februari 2013 samt 13 mars t.o.m. 2 april 2013. När detaljplan Vålösundet östra del 3 antogs 18 juni 2013 undantogs detta område från antagande i väntan på att erforderligt exploateringsavtal skulle tecknas.

Planförslaget är i sin helhet identiskt med det planförslag för området som ställdes ut 13 mars t.o.m. 2 april 2013 enligt ovan.

Huvuddragen i planen är bestämmelser som reglerar bostadsbebyggelsen med utgångspunkten i kommunens intentioner, som är att möjliggöra permanent­boende och bevara områdets karaktär samt trygga allmänhetens tillgänglighet till strand- och grönområden. Planförslaget innefattar även ett upphävande av strand­skyddet inom delar av planområdet. I den fördjupade översiktsplanen för Vålösundet östra, antagen 2010-09-30 §85, presenteras kommunens övergripande intentioner för området. Denna har legat till grund för detta detaljplaneförslag. Den föreslagna detaljplanen strider inte mot den fördjupade översiktsplanens intentioner.

Planförslaget var utsänt på samråd fr.o.m. 17 januari t.o.m. 12 februari 2014 och följde enkelt planförfarande.

Här hittar du antagandehandlingarna: 

Plankarta (öppnas i nytt fönster)

Planbeskrivning och genomförandebeskrivning (öppnas i nytt fönster)

Utlåtande (öppnas i nytt fönster)

Behovsbedömning (öppnas i nytt fönster)