Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

De lokala miljömålen

En hel del arbete görs och har gjorts för att förbättra miljön - men mycket återstår. Riksdagen har därför antagit sexton nationella miljökvalitetsmål.  Utifrån dessa har lokala miljömål skapats.

Klicka här för att läsa rapporten om Kristinehamns kommuns lokala miljömål

Detta är Kristinehamns kommuns lokala miljömål, klicka på rubriken för att läsa mer om respektive miljömål:

 • Begränsad klimatpåverkan. Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.

 • Frisk luft. Luften vi andas ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

 • Bara naturlig försurning. De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål.

 • Giftfri miljö. Miljön ska vara fri från ämnen som skapats i eller utvunnits ur samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 

 • Skyddande ozonskikt. Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning. År 2010 ska utsläpp av ozonnedbrytande ämnen till största delen ha upphört.

 • Säker strålmiljö. Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning i den yttre miljön, exempelvis genom minskade utsläpp av radioaktiva ämnen. 

 • Ingen övergödning. Halterna av gödande ämnen i mark/vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. 

 • Levande sjöar och vattendrag. Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. 

 • Grundvatten av god kvalitet. Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

 • Myllrande våtmarker. Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker ska bevaras för framtiden.  

 • Levande skogar. Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

 • Ett rikt odlingslandskap. Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas, samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena ska bevaras och stärkas. 

 • God bebyggd miljö. Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader/anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt. 

 • Ett rikt växt- och djurliv. Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation.