Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Dagvattenseparering

Sedan 22 maj 2015 gäller nya riktlinjer för hantering av dag- och dräneringsvatten. Riktlinjerna innebär att alla fastighetsägare ska se till att dag- och dräneringsvatten inte är kopplade till avloppsledningarna som går till reningsverket.

 

Vi har sammanfattat informationen om vad riktlinjerna innebär i denna folder:

Nya riktlinjer för dag- och dränvattenhantering (öppnas som pdf)

Varför separering?

De nya riktlinjerna är ett förtydligande av ABVA, allmänna bestämmelser för användande av Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Riktlinjerna har införts eftersom för mycket vatten som inte ska renas ändå leds till avloppsledningen och reningsverket. Det kan vid nederbörd medföra att vatten som inte får plats i ledningsnätet eller i reningsverket tvingas släppas ut orenat till sjöar och vattendrag. Fastigheter som har lågt belägna golvbrunnar, främst hus med källare, riskerar också att få avloppsvatten upptryckt bakvägen in i källaren om avloppsledningen i gatan är överbelastad. Att kontinuerligt tillföra fel vatten till reningsverken orsakar dessutom onödiga driftskostnader för VA-kollektivets medlemmar och bidrar till onödig påfrestning av miljön.

Omkoppling av dag- och dräneringsvatten bidrar till minskade driftskostnader och kommunen har beslutat att erbjuda fastighetsägare som inte kan avleda dräneringsvatten med självfall en pumpanläggning. Pumpanläggningen blir fastighetsägarens egendom.

Kommunen uppmanar fastighetsägare som står i begrepp att dränera om sin husgrund/fastighet eller byta ledningar att kontakta VA-enheten.

Att tänka på om du ska dränera

Även om kraven inte är ställda på din fastighet än är det viktigt att du som ska dränera följer de nya riktlinjerna så att du slipper göra om detta senare. Dag- och dräneringsvatten får inte kopplas till avloppsledning, så kallad spillvattenledning, utan ska anslutas till kommunal dagvattenledning. Om ditt hus har källare är det troligt att dräneringsvattnet inte kan avledas med självfall utan måste pumpas till dagvattennätet eller hanteras inom fastigheten.

För den fastighetsägare som klarar att ta hand om allt sitt dag- och dräneringsvatten inom sin egen fastighet finns möjlighet att få reduktion av den årliga brukningsavgiften. Reduktionen består i att fastighetsägaren då inte behöver betala för dagvattenfastighet.

Det finns olika sätt att ta hand om dag- och dräneringsvattnet på fastigheten, men tänk på att alla sätt inte alltid är möjliga beroende på vilka förhållanden som råder på din tomt. Det handlar ofta om att leda dagvattnet till lämpliga vegetationsklädda ytor där det kan infiltrera naturligt.

Några vanliga metoder är

  • Att använda stuprör med utkastare över en gräsyta, som är planerad så att vattnet rinner bort från huset och infiltreras i marken.

  • Att ränndalsplattor används för att leda vattnet tillräckligt långt ut från fastighetens vägg. Denna hantering av dagvatten inte bara renar vattnet, utan återför även vatten till den naturliga grundvattenbildningen i marklagren. Det kan bidra till att bibehålla vattenbalansen i marken.

  • Att gräva en stenkista eller installera en dagvattenkassett/magasin. Dessa måste dock dimensioneras rätt för att inte svämma över vid intensiv nederbörd. För många fastigheter i Kristinehamn går det inte att avleda dräneringsvatten till stenkista på grund av flacka höjdförhållanden, hög grundvattennivå och/eller markförhållanden som till exempel berg och lera.

Prata med din markentreprenör om hur du på bästa sätt löser dräneringen på din fastighet.

Frågor?

Har du några funderingar eller frågor i samband med dränering på din fastighet, kontakta då Va-avdelningen på Kristinehamns kommun via kontaktuppgifter här till höger.