Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Dagvatten

 Var tar ditt dagvatten vägen?

 

Dagvatten är regn- och smältvatten som kommer från tak, dränering, gator, gräsmattor och parkeringsplatser. Genom att leda ditt dagvatten till din gräsmatta eller till det kommunala ledningsnätet för dagvatten, kan du hjälpa till att minska kostnader och belastningar på våra avloppspumpstationer och reningsverk. Du minskar även risken för översvämningar inne på din fastighet. Mer om detta kan du läsa här.


Dagvatten leds vanligen bort från fastigheten via dagvattenledningar till närmaste vattendrag eller sjö. Du kan också ta hand om dagvattnet på din egen fastighet.

Du som fastighetsägare har ansvar för vatten- och avloppsledningar fram till förbindelsepunkten, som sitter en halv meter utanför din tomtgräns. Där tar kommunen över ansvaret.

Genom att leda dagvattnet till din gräsmatta eller till det kommunala ledningsnätet för dagvatten, kan du hjälpa till att minska kostnader och belastningar på våra avloppspumpstationer och reningsverk.

 Vad kan hända om dagvattnet leds till nätet som går till reningsverket?

Spillvattenledningen (avloppsvattenledningen) kan bara ta emot en viss mängd vatten. Vid intensiva regn finns risk att ledningen blir överbelastad. Då kan vattnet ta andra vägar än normalt och gå upp i din eller dina grannars källarbrunnar och orsaka översvämningsskador.

Om du istället leder dagvattnet till det kommunala ledningsnätet för dagvatten, kan du hjälpa både dig själv och dina grannar att minska risken för källaröversvämningar.

Du hjälper också till att minska kostnader och belastning på våra reningsverk genom att leda bort dagvattnet från din fastighet utan att det hamnar i avloppsledningarna.

Har du anslutit dagvattnet rätt på din fastighet?

Här beskrivs tre alternativ till anslutning av dagvattnet beroende på om du har hus med eller utan källare. Klicka på det alternativ som passar dig, du skickas då till ny sida.

Hus med källare

Hus utan källare

Utkastare till gräsmattan, för hus med eller utan källare

Riktlinjer för hanteringen av dag- och dräneringsvatten

Sedan 22 maj 2015 gäller nya riktlinjer för hantering av dag- och dräneringsvatten. Riktlinjerna innebär att alla fastighetsägare ska se till att dag- och dräneringsvatten inte är kopplade till avloppsledningarna som går till reningsverket.

Läs mer om dagvattenseparering