Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Bygglovsbefriade åtgärder

För en- eller tvåbostadshus med tillhörande uthus, garage och andra mindre byggnader gäller särskilda bestämmelser som avser undantag från bygglovkravet. Nedan har vi angett följande exempel:

  • Ändra en byggnads utseende

  • Mur/plank och uteplatser i anslutning till en- och tvåbostadshus

  • "Friggebodar" i anslutning till en- och tvåbostadshus

Vill du veta mer, läs mer i Boverkets broschyr "Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?" här till höger.

 

Ändra en byggnads utseende 

Vid omfärgning av byggnader eller vid byte av fasadbeklädnad krävs inte bygglov under förutsättning att karaktären inte avsevärt förändras.

 

Mur/plank och uteplatser i anslutning till en- och tvåbostadshus

Det är tillåtet att med en högst 1,8 meter hög mur eller plank anordna skyddade uteplatser inom 3,6 meter från bostadshuset. De får inte sträcka sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Det är också tillåtet att över sådana uteplatser, altaner, balkonger eller entréer anordna skärmtak, som tillsammans inte täcker en större area än 15 kvadratmeter.

Skärmtaken får inte heller sträcka sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Utanför detaljplan och "samlad bebyggelse" krävs inte bygglov för dessa åtgärder, så länge man håller ett avstånd på 4,5 meter till gräns. Vill du bygga närmare krävs skriftligt medgivande till åtgärden från berörd granne.

 

"Friggebodar" i anslutning till en- och tvåbostadshus

Inom detaljplanlagt område och "samlad bebyggelse" får du i omedelbar närhet till bostadshuset sätta upp fristående komplementbyggnader (till exempel friggebodar) utan bygglov under förutsättning att de har en sammanlagd byggnadsarea på högst 15 kvadratmeter och en taknockshöjd på max 3 meter.

Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan grannens medgivande. Observera att en friggebod/komplementbyggnad som är större än 10 kvadratmeter och som ligger närmare huvudbyggnad än 4 meter ska brandavskiljas.

Strandskydd gäller vid byggande nära sjö eller vattendrag (till exempel gäller strandskydd om man bygger närmare än 300 meter från Vänern).

För övriga bestämmelser kontakta oss via uppgifterna här till höger. Önskar du göra ett besök, ring gärna handläggare för att boka tid.