Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Biotoper

Skog i Kristinehamn.En biotop är en biologisk term för en typ av omgivning, med naturliga gränser, där vissa växt- eller djursamhällen hör hemma. Vissa biotoper har högt värde för sitt speciella djur- och växtliv och i skogen kallas sådana biotoper för nyckelbiotoper, det vill säga de är hemvist för utrotningshotade arter. Kommunen har i egen skog beslutat om biotopskydd för sådana nyckelbiotoper. Ett exempel på en sådan biotop är Varnan eller Spjutbäckens biotopskyddsområde. Vid Varnumsvikens inre delar finns ytterligare biotoper som skyddats.

Varnan

Ta en tur längs Varnan. Det går att vandra längs hela Varnan från centrum via Sunnebergsområdet på åns östra sida, under E18 till koloniområdet Haga, och följa den markerade stigen därifrån upp till golfbanan. I ravinen mellan koloniområdet och golfbanan finns stigar på cirka tre kilometer på båda sidorna av Varnan. Ravinen är ett tämligen opåverkat område med många intressanta växter och djur.

Varnumsvikens inre

Det är härligt att vandra längs gång- och cykelvägen från Ålkärr ut till Gustavsvik. Längs vägen finns betesmarker med ett rikt fågelliv. På vägen passerar du bland annat stadsbondgården och Österviks kapell. Vid Gustavsvik kan du ströva omkring i och kring den gamla trädgården, hagmarker och skog. Nere vid viken finns ett fågeltorn. Strandängarnas fågelliv är skyddat genom ett fågelskyddsområde. Vid Östervik är det kanske en vandring bland blåsipporna på våren som lockar mest. Några mindre naturskogsbestånd, både vid Östervik och Gustavsvik, är numera biotopskyddsområden.

Vattenvård

Det finns biotoper även under vattenytorna i en sjö eller i ett vattendrag. För att hjälpa naturen medverkar kommunen i sjökalkningen i länet. Vattenvårdande åtgärder görs och planeras för att minska övergödningen av några vikar i kommunen. I Varnan har fiskevårdande åtgärder gjorts för att gynna den stationära öringen i vattendraget.