Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Kvarteret Bele

Bele

Detaljplanen för Bele är klar för antagande vilket planeras ske på kommunstyrelsens sammanträde 7 mars 2017. Planförslaget var tillgängligt för granskning mellan 6 april och 29 april 2016.

Planområdet omfattar en del av fastigheten Broängen 1:1 som är belägen 1,5 km norr om centrum i stadsdelen Stenfallet. Planens syfte är att anpassa detaljplanen till rådande trafikförutsättningar, ge en idag använd cykelpassage planstöd och att säkra allmänhetens passage genom området med en ny gång- och cykelväg. Detta åstadkoms genom att upprätta en ny detaljplan över det aktuella området med den huvudsakliga användningen PARK och B - Bostäder. Bostadsmarken kommer dock att läggas med byggnadsförbud för att främst syfta till infart till fastigheten Bele 1 och parkering för de boende.

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

I gällande översiktsplan för Kristinehamn, Översiktsplan 2004, anges planområdets framtida användning som bostäder varför planförslaget bedöms överensstämma med översiktsplanen.

Antagandehandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

Planhandlingar:
Granskningsutlåtande och samtliga antagandehandlingar finns samtliga handlingar som hör till planförslaget finns tillgängliga på:
Planeringsavdelningen, Kungsgatan 30 (kommunhuset)
Receptionen har öppet: vardagar 07:30 – 12:00 och 13:00 – 16:30. (kontakta gärna planeringsavdelningen inför besök så att det finns personal på plats)

Papperskopior av handlingarna kan tillhandahållas mot en kostnad av 50 kronor.

Upplysningar:
Upplysningar om planförslaget lämnas av:
- Planarkitekt Petra Okanovic 0550-881 90, eller
- Planeringschef Kalle Alexandersson, 0550-880 02

Handlingar från tidigare skede:

Granskningshandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Samrådshandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Behovsbedömning

Kungörelse