Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Bakgrund Va-utbyggnad Vålösundet

VA-utbyggnaden behövs för god ekologiskt status i Vålösundet
Kristinehamns tätort ska växa mot Vålösundet enligt politiska inriktningsbeslut. För att detta ska vara möjligt behöver VA-nätet byggas ut och både befintliga och nya bostäder anslutas. Detta är en av flera åtgärder för att uppnå god ekologisk status i Varnumsviken och Vålösundet. Det är i första hand halten av fosfor som ska sänkas eftersom den bidrar till övergödning. Vid det kommunala reningsverket är avskiljningen av fosfor betydligt bättre än i enskilda anläggningar.

Parallellt med VA-utbyggnaden pågår en planprocess där reglerna för byggande och markanvändning slås fast i detaljplaner, som ska fastställas av kommunfullmäktige. Följ processen under rubriken "Samhällsplanering" i vänstra menyn.

Kommunfullmäktige fastställer även så kallade verksamhetsområden för kommunalt VA. Inom dessa har kommunen, som huvudman för VA, skyldighet att leverera VA och fastighetsägarna har rätt att få dessa tjänster och skyldighet att betala för dem.