Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Att kontrollera din egen verksamhet

Alla som bedriver en verksamhet som kan påverka hälsa eller miljö ska arbeta med egenkontroll enligt miljöbalkens bestämmelser. Egenkontroll innebär att verksamhetsutövaren kartlägger riskerna med verksamheten och genom förebyggande åtgärder minimerar dessa. God egenkontroll ger verksamhetsutövaren kunskap om den egna verksamhetens miljöpåverkan och skapar ett systematiskt arbete som ger underlag för att förbättra verksamheten ur miljö- och hälsosynpunkt.

Om verksamheten är anmälningspliktig enligt miljöbalken, krävs att egenkontrollen är dokumenterad. Tänk på att egenkontrollen utformas på ett sätt som passar din verksamhet. Det ska vara enkelt att hitta information och uppdatera.

Omfattning

Egenkontrollens omfattning beror på verksamhetens typ, storlek och omfattning och i vilken grad den kan påverka miljön och människors hälsa. Egenkontrollen kan samordnas med ledningssystem för verksamheten.

Mer information

På Naturvårdsverkets hemsida finns en handbok om egenkontroll.

Om du driver du en C-verksamhet, finns ett specifikt faktablad för dig.

Frågor om egenkontroll och tillsyn

Du är välkommen att kontakta oss på miljö och hälsa. Kontaktpersoner hittar du här till höger.