Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Älgen 16

Den nya detaljplanen för fastigheten Älgen 16 antogs av kommunstyrelsen 11 november 2014 och vann laga kraft 8 december 2014.

Planområdet omfattar fastigheten Älgen 16. Den nya detaljplanen möjliggöra en mer flexibel användning av fastigheten. Detta har åstadkommits genom att användningen ändrats från K (kontor) till det mer flexibla användningssättet BC (bostäder och centrumändamål).

Planhandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning med samrådsredogörelse