Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Översvämningspolicy

I samband med att planeringsavdelningen fick uppdraget att revidera översiktsplanen beslutades även att ett underlag behövde tas fram som anger ställningstaganden och aktivt förhållningssätt till översvämningsrisker i den fysiska planeringen.

Ett projekt fanns redan påbörjat med att ta fram en ”strategi för att hantera översvämningsrisker i Kristinehamns kommun”. Projektet genomförs i syfte att på lång sikt minska översvämningsrisken i kommunen. Strategin kommer att beskriva hur det framtida arbetet ska bedrivas och prioriteras inom fyra olika fokusområden där översvämningsfrågan tydligt berör kommunens verksamhet och ansvar. De fyra fokusområdena är:

  • Planering och byggande

  • Kommunalteknisk försörjning och miljö

  • Omvärld och samverkan

  • Samhällsskydd och beredskap

Genom att analysera och bedöma risker vid olika översvämningsscenarion, från skyfall till förhöjda vattennivåer i Varnan, Lötälven och Vänern, kan ställningstaganden och åtgärdsförslag för att minska översvämningsrisken presenteras för varje fokusområde.