Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Översvämning i fastighet

Det finns flera orsaker till att en fastighet drabbas av översvämning; det regnar in, yt- eller dräneringsvatten förs mot husgrunden och tränger in genom källarväggar, stopp i spill- eller överbelastad dagvattenledning medför att vatten tränger in genom avloppsanordningar är några exempel.

För bästa funktion vid normal drift är kommunens huvudledningar dimensionerade enligt gällande föreskrifter. Trots detta kan problem med uppdämning i ledningar och översvämningar i till exempel källare ske i samband med extrema regn och hastig snösmältning.

Försäkringar täcker sällan alla de skador som kan drabba fastigheten när det blir uppdämning i ledningsnätet. Kommunen är endast ansvarig om den begått något fel eller inte fullgjort sina skyldigheter.

Vid separerat ledningssystem (dagvatten och spillvatten går i varsin ledning) orsakas en översvämning vanligen av stopp i fastighetens spillvattenservis eller av stopp i kommunens spillvattenledning. En annan orsak kan vara felkoppling av spill- och dagvattenledningar inom fastigheten.

I källartrappor eller garagenedfarter finns golvbrunnar, så kallade spygatter, som ska vara kopplade på spillvattenledningen. Dessa kan ibland vara felaktigt kopplade på dagvattenledningen. Vid kraftiga regn klarar dagvattenledningen i gatan inte av att transportera bort allt regnvatten, vilket innebär att gatan översvämmas. Man kallar det för att dämningsnivån är i gatunivå. Om golvbrunnen är lägre placerad  än gatans nivå tränger vatten upp ur golvbrunnen med risk för översvämning i källare och/eller garage.

Hur förebygger du översvämningsskador?

I källare och lågt liggande lokaler kan golvbrunnar alltid innebära risker beroende på hur fastighetens vatten och avlopp är kopplat. Som fastighetägare har du ett ansvar för hur vatten och avlopp är utformat just för din fastighet. Vatten kan också tränga upp ur toalettstolen och andra avlopp när de är anslutna till en spillvattenledning fär felaktiga inkopplar av dagvatten har skett. Värdefulla och känsliga saker bör inte förvaras i källare med golvbrunn. Om inget annat kan göras, placera sakerna högt upp.

Har du planer på att åtgärda något med dina vatten- och avloppsledningar inne på fastigheten, kontakta gärna VA-avdelningen innan, till exempel vid omdränering. Det finns riktlinjer som ställer krav på fastighetsägare att separera sitt dag- och dräneringsvatten från spillvattenledningen om detta inte är gjort. Dessa hittar du här.

Har du till exempel källare på din fastighet och inte kan leda ut dräneringsvatten med självfall från fastigheten ut till kommunens huvudledning, har du möjlighet att ansöka om pumpanläggning. Mer information om detta hittar du här.

Vad gör du om det blir översvämning?

För att minska skadeverkningarna om olyckan är framme vid till exempel häftiga regn eller snösmältning kan några av dessa punkter hjälpa:

  1. Täckgolvbrunnarna med något tätande och ställ på tungt föremål.

  2. Bryt elströmmen om det finns risk för kortslutning.

  3. Flytta undan föremål som kan skadas av vattnet.

  4. Kontakta VA-avdelningen

  5. Kontakta ditt försäkringsbolag

  6. Dokumentera eventuella skador genom att exempelvis fotografera

  7. Tänk på hygienen efter kontakt med inströmmande vatten, tvätta händerna! Har du sår på fötter eller ben, gå inte i avloppsvattnet utan stövlar.