Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Saltladan som är benägen inom planområdet.

ÅVC Syd

Vi har upprättat ett förslag till ny detaljplan för återvinningscentral Syd i Nybble, Kristinehamns kommun. Planförslaget är tillgängligt för samråd under perioden 22 november 2017 till 12 januari 2018.

Planområdet ligger strax norr om Nybble samhälle, utmed riksväg 26. Fastigheten har tidigare varit i Trafikverkets ägo och använts som vägstation. Fastigheten som berörs är Visnums-Backa 1:9. Planområdet omfattar även Visnums-Backa 1:30 samt del av angränsande fastigheter.

Syftet med planen är att pröva möjligheten till att etablera en återvinningscentral på fastigheten Visnums-Backa 1:9. Dessutom ska markanvändningen på fastigheten Visnum-Backa 1:30 regleras. 

Planen upprättas med utökat förfarande enligt PBL 2010:900.

I Kristinehamns kommuns gällande översiktsplan, ”Översiktsplan 2004”, anges handel som föreslagen markanvändning på det aktuella området. I förslaget till reviderad översiktsplan som är under framtagande, föreslås det aktuella området rymma verksamheter av olika slag. 

Samrådet är en första möjlighet för sakägare och andra berörda att lämna synpunkter på planförslaget.

Under samrådsperioden finns samtliga samrådshandlingar som hör till planförslaget utställda på:

Planeringsavdelningen, Kungsgatan 30 (kommunhuset)
Receptionen har öppet: vardagar 07:30 – 12:00 och 13:00 – 16:30. (kontakta gärna planeringsavdelningen inför besök så att det finns personal på plats)

Kristinehamns bibliotek, Tullportsgatan 13, tidningsrummet
Öppet måndag – torsdag 09:00 – 19:00, fredag 09:00 – 17:00, och lördag 11:00 –14:00

Planhandlingar: 

Plankarta

Planbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning

Trafikutredning

Trafikutredning bilaga 1

Trafikutredning bilaga 2

Trafikutredning bilaga 3